“𝐅𝐞𝐞𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 – 𝑇𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑖” – Diễn ra tại Trung tâm Hội nghị – Tỉnh Cao Bằng

“𝐅𝐞𝐞𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 – 𝑇𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑖” – Diễn ra tại Trung tâm Hội nghị - Tỉnh Cao Bằng  Với mong muốn lan tỏa cảm…

0 Comments

“𝐅𝐞𝐞𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 – 𝑇𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑖” – Diễn ra tại Sân vận động – TP Thái Nguyên.

"𝐅𝐞𝐞𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 - 𝑇𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑖" - Diễn ra tại Sân vận động - TP Thái Nguyên. Với mong muốn lan tỏa cảm giác…

0 Comments